پیکاسو... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
مانند گل رز.. :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
مراقبه... :: ۱۳۸۸/۱۱/۸
تبصره ای در زمستان... :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
شکر گزاری.. :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
بیاموزیم... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
خرد... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
زمستان... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
رستاخیز... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
هدیه زندگانی... :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
بدرقه ای برای پاییز .. :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
سرآغاز.. :: ۱۳۸۸/٩/۱۱