زندگی را باید با چنان سروری زندگی کرد که

پرندگان آنرا زندگی میکنند..آیا پرنده در حال

پرواز را دیده ای ؟با چه شادی خالصی خود را درآسمان رها میکند؟

آیا گل رز را دیده ای که گلبرگهایش را با چه سروری باز میکند؟

آیاصدای شادمانه رودخانه را شنیده ه ای آنگاه که به اقیانوس میریزد؟...  

نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
کلمات کلیدی :گلرز و کلمات کلیدی :پرنده و کلمات کلیدی :پرواز و کلمات کلیدی :زندگی