مانند گل رز..

زندگی را باید با چنان سروری زندگی کرد که

پرندگان آنرا زندگی میکنند..آیا پرنده در حال

پرواز را دیده ای ؟با چه شادی خالصی خود را درآسمان رها میکند؟

آیا گل رز را دیده ای که گلبرگهایش را با چه سروری باز میکند؟

آیاصدای شادمانه رودخانه را شنیده ه ای آنگاه که به اقیانوس میریزد؟...

/ 2 نظر / 16 بازدید
مرضیه

باید مثل پرنده آزاد بود و رهااا .. [لبخند] سلام مثل همیشه زیبا و دلنشین ..[گل]