پیکاسو...

از پابلو پیکاسو پرسیدند هدف نقاشیهای شما چیست ؟ و او پاسخ داد : چرا به باغ

نمیروید و از گل سرخ نمی پرسید؟هدف تو چیست؟ یا از یک پرنده نمی پرسید هدف تو چیست؟

چرا از ماه و خورشید نمیپرسید ؟ اگر گل سرخ بتواند بدون هیچ هدفی شکوفا شود چرا من نتوانم یک تابلو بکشم؟ من از نقاشی کردن لذت میبرم فقط همین.

/ 0 نظر / 25 بازدید