هدیه زندگانی...

وقتی قلب بیدار شد و شعله ای از نور شد تو معنا و اهمیت زندگی را خواهی یافت و 

آنگاه سپاسگذاری و حمد طلوع میکند .

آنگاه فقط هدیه زندگانی کافیست تا با آن برای همیشه وهمیشه راضی وخشنود باشی.

8 سال پیش