رستاخیز...

وقتی یک دانه میبیند که دانه های اطرافش جوانه زده اند .. وقتی که دانه ببیند چند بوته شروع به میوه دادن کرده اند و گتهایشان بشکوفه نشسته..یک اشتیاق عظیم وخواستی بزرگ در دلش بر میخیزد که بدرون خاک بجهد و بمیرد. آن وقت است که دانه از مرگ نمیترسد.. زیرا که میداند مردن رستاخیز است. او میتواند رستاخیز را در باغ ببیند...

8 سال پیش