خرد...

خرد ناگهان رخ میدهد..یک اشراق ناگهانی است  ..حالتی از بودن است..وقتی تمام دانشت را دور انداختی خرد رخ میدهد ..وقتی از زندانی که جامعه برایت آفریده رها شوی

خرد رخ میدهد .وقتی دوباره کودک شوی خرد اتفاق می افتد .عبارت مسیح را بیاد آور:   

تا وقتی همچون کودکان خردسال نشوید وارد پادشاهی خداوند نخواهید شد...

 

8 سال پیش