شکر گزاری..

 

ما در چیز هایی که داریم زندگی نمیکنیم بلکه در چیزهایی که نداریم زندگی میکنیم برای همین است که زندگیمان تهی است و هرگز غنی وسرشار نیست.. هر                   

 آ نچه را که داری با شکر گزاری از آن استفاده کن .. اگر فقیر هستی از خدا سپاسگزار باش که فقیر هستی زیرا فقر نیز خوشیهای خودش را دارد که هیچ ثروتمندی نمیتواند آنها را داشته باشد .

وقتی ثروتمند هستی از این ثروت که داری از خداوند شاکر باش  زیرا خوشیهایی هم هستند که فقط افراد ثروتمند میتوانند داشته باشند وهیچ انسان فقیری نمیتواند آنها را داشته باشد .. گاهی وقتی چیزی نداری که بخوری بجای آنکه از گرسنگی رنج بکشی

آن را به روزه تبدیل کن...وقتی که برای خوردن غذای کافی داری .. آنرا به سور تبدیل کن

هر کجا که هستی هر کجا که خودت را یافتی از هر آنچه که داری بتمامی لذت ببر وشاکر باش...

8 سال پیش